Statut stowarzyszenia

Statut My, Rodzice – stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA z siedzibą w Warszawie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę My, Rodzice – stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA,
a w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie może posługiwać się logotypem.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§ 5
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 6
Stowarzyszenie może przystępować i być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje większością głosów Walne Zebranie Członków.

§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i metody działania Stowarzyszenia

§ 8
Stowarzyszenie zrzesza rodziców, członków rodzin, sojuszników osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych.
Osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe zwane są dalej osobami LGBTQIA.

§ 9
1. Wizją Stowarzyszenia jest Polska, w której respektowane są prawa każdego człowieka,
a wszyscy obywatele są traktowani równo w ich prawach i obowiązkach, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej.

2. Działania Stowarzyszenia, w tym podejmowana przez nie działalność pożytku publicznego, są skierowane do ogółu społeczeństwa, przy czym w swoich działaniach Stowarzyszenie w szczególności uwzględnia sytuację, potrzeby i znaczenie:

– Osób LGBTQIA

– Rodziców i rodzin osób LGBTQIA

– Kadry pedagogicznej

– Młodzieży

– Mediów

– Polityków

– Osób opiniotwórczych

– Organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą

§ 10
Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
1. Wsparcie osób LGBTQIA i ich rodzin.
2. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat.
3. Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ustanowienia prawa równościowego.
4. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób biseksualnych, homoseksualnych oraz transpłciowych.
5. Działania edukacyjne na rzecz ogółu społeczeństwa, rodziców, kadry pedagogicznej, młodzieży i mediów.
6. Wpływanie na kształt edukacji szkolnej.
7. Reagowanie na przejawy nierównego traktowania i dyskryminacji osób LGBTQIA. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób LGBTQIA w społeczeństwie.
8. Budowanie ruchu sojuszniczego.
9. Współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi osoby wspierające osoby LGBTQIA.

§ 11
Do realizacji tych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki działania:
a) tworzenie grup wsparcia dla rodzin osób LGBTQIA,
b) oddziaływanie na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych, itp.),
c) tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową,
d) dzielenie się doświadczeniami i prezentowanie problematyki rodzin osób LGBTQIA na forum społecznym,
e) starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania odnośnie edukacji seksualnej w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści homofobicznych i transfobicznych,
f) działalność edukacyjna, w tym tworzenie projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych,
g) propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji dla mniejszości seksualnych,
h) wspieranie i współudział w badaniach naukowych dotyczących zagadnień seksualności i tożsamości płciowej,
i) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych działań edukacyjnych,
j)publikacja raportów dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową osób biseksualnych, homoseksualnych oraz trans płciowych,
k) prowadzenie działalności wydawniczej,
l) współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji.
Działalność statutowa jest finansowana ze środków Stowarzyszenia.

§ 11a.
1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Wszystkie swoje cele określone w § 10, z wykorzystaniem środków działania określonych w § 11, Stowarzyszenie może realizować w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Zarząd uprawniony jest do określenia w drodze uchwały dokładnego zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba ta składa do Zarządu:
– Deklarację Członkowską, w której zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu, dokumentów wewnętrznych oraz uchwał zarządu
oraz
– co najmniej dwie pisemne rekomendacje od innych członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia.
Absolwenci Akademii Zaangażowanego Rodzica organizowanej przez stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie zwolnieni są z obowiązku uzyskania pisemnych rekomendacji i zostają członkami zwyczajnymi na podstawie deklaracji członkowskiej.
Członek zwyczajny nabywa prawa i obowiązki po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:
a) osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia
b) osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową lub w inny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.
c) osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

§ 17
Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym.

§ 18
Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa,
c) dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących w posiadaniu lub użytkowaniu członka,
d) terminowego opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania finansowego lub rzeczowego działalności Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.

§ 20
Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie, na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
b) śmierci członka,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
• łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
• niepłacenia składek członkowskich przez 6 miesięcy,
• utraty praw publicznych lub osobowości prawnej,
• lub na skutek orzeczenia Sądu Arbitrażowego.

§ 21
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
a) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia,
b) pozbawienia członkostwa honorowego na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków lub orzeczenia Sądu Arbitrażowego
c) śmierci członka honorowego.

§ 22
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i wiążąca.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 24
Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru Walnego Zebrania Członków. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, każdy z tych organów może podjąć uchwałę o uzupełnieniu swojego składu w drodze kooptacji. Łączna liczba powołanych w ten sposób członków organów nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków każdego z nich w ramach jednej kadencji. Kadencja wybranych w tym trybie członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych członków.

§ 25
O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków

§ 26
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego celów.

§ 27
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§28
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia skutecznie członków Stowarzyszenia, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 29
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje
• Zarząd
a) z własnej inicjatywy
b) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej
• Komisja Rewizyjna, jeśli Zarząd nie zrealizował jej żądania zwołania Walnego Zebrania.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi zawierać proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi punktami.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi odbyć się w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą następujące sprawy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie programu działania,
d) uchwalanie zmian w Statucie,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) rozstrzyganie odwołań w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia oraz kar dyscyplinarnych,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 31
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu piętnaście minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany, a protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta jest udostępniony do wglądu uczestnikom Zebrania, nie później niż 7 dni po terminie jego odbycia.
W ciągu 10 dni uczestnicy Walnego Zebrania Członków mogą wnosić pisemne uwagi do protokołu.

§ 31a.
1. Walne Zebranie Członków może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym i umożliwieniu dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Zastosowane środki komunikacji elektronicznej muszą umożliwiać członkom zwyczajnym Stowarzyszenia wypowiedź w toku obrad i wykonywanie prawa głosu.

2. Walne Zebranie Członków w sposób wskazany w ust. 1 powyżej odbywa się, jeżeli:

1) wprowadzony został na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub wskutek działania siły wyższej nie jest możliwe przeprowadzenie obrad w zwykłym trybie, albo

2) co najmniej bezwzględna większość wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia złoży w  formie dokumentowej lub pisemnej:

a) w odpowiedzi na wniosek Zarządu oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bądź

b) wniosek o przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem takich środków.

3. W przypadku zamiaru przeprowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w zawiadomieniu, o którym mowa w § 29 ust. 4, należy zawrzeć dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

4. W razie podjęcia przez Zarząd decyzji o przeprowadzeniu obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wskutek złożenia przez członków zwyczajnych wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt. 2), po przesłaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, należy niezwłocznie, nie później niż na 7 dni przed terminem obrad, przesłać informację o planowanym odbyciu obrad w tym trybie wraz z dokładnym opisem sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

5. Obecność na Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele członków Zwyczajnych poświadczają poprzez podpisanie listy obecności lub złożenie oświadczenia o uczestnictwie w Walnym Zebraniu Członków, które wskazuje datę obrad, a w przypadku obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – sposób uczestnictwa w tych obradach.

6. Lista obecności i oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, mogą zostać sporządzone także w formie dokumentowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków może zostać sporządzony w formie pisemnej, dokumentowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozdział 6
Zarząd

§ 32
Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybieranych w trakcie Walnego Zebrania Członków spośród członków Stowarzyszenia.

§ 33
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 34
Wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
Głosowanie odbywa się w dwóch częściach: najpierw na prezesa, a następnie na pozostałych członków zarządu. Każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania Członków oddaje głos, co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych w danej części głosowania. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów (jednocześnie przekraczającą 25% głosów ważnych), zostają wybrani na członków Zarządu. W razie równości głosów (przy minimalnym 25% poparciu) należy przeprowadzić kolejną turę głosowania.

§ 35
1. Zarząd składa się z prezesa, i (ewentualnie) wiceprezesa, sekretarza oraz członka/członków Zarządu.
2. Do obowiązków prezesa należy zwoływanie i prowadzenie spotkań zebrań zarządu 3..W razie ustąpienia lub odwołania prezesa, Zarząd powierza tymczasowo, ale nie dłużej niż na 60 dni jego obowiązki jednemu ze swoich członków.
4. Członkowie zarządu mogą wybrać ze swojego grona wiceprezesa i sekretarza.

§ 36
1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. Przyznanie wynagrodzenia członkom Zarządu wymaga zgody Walnego Zebrania.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa automatycznie z chwilą uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1.

§ 37
1. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w trybie przewidzianym w § 31a ust. 1, o ile bezwzględna większość członków Zarządu wyrazi na to zgodę w formie dokumentowej lub weźmie udział w posiedzeniu przeprowadzonym w tym trybie.

§ 38
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Uchwały Zarządu są protokołowane.
3. Do protokołów z posiedzeń Zarządu stosuje się postanowienia § 31a ust. 7.

§ 39
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
a)realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określanie szczegółowych kierunków działania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) uchwalanie budżetu,
e) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków,
f) prowadzenie Rejestru Członków Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
h) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
j) określanie logotypu Stowarzyszenia.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

§ 40
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu na zasadach analogicznych do reguł wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartych w artykule 38.
3. Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w trybie w § 31a ust. 1, o ile bezwzględna większość członków Komisji Rewizyjnej wyrazi na to zgodę w formie dokumentowej lub weźmie udział w posiedzeniu przeprowadzonym w tym trybie. Do protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się postanowienia § 31a ust. 7.

§ 41
Komisja Rewizyjna jest kontrolnym organem Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jeśli Zarząd nie zrealizuje tego żądania,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
f)zatwierdzanie wymaganego prawem sprawozdania finansowego stowarzyszenia

§ 42
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w tym organie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
d) nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie z chwilą uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 lit. b) lub z chwilą zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a).

Rozdział 8
Sąd Arbitrażowy

§43
Organy Stowarzyszenia oraz członkowie Stowarzyszenia mogą wnosić sprawy dotyczące organów Stowarzyszenia lub członków Stowarzyszenia przed Sąd Arbitrażowy powoływany ad hoc do rozpatrzenia konkretnej sprawy.
Sprawa może dotyczyć członków lub organów Stowarzyszenia w zakresie:
a) naruszenia praw lub obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia lub między członkami a organami na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

§44
Sąd Arbitrażowy może orzekać następujące kary dyscyplinarne:
a) upomnienie,
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia,
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego.

§45
Procedura powołania i wyrokowania Sądu Arbitrażowego jest następująca:
a) Strona Pozywająca wyznacza swojego arbitra oraz przekazuje na jego ręce wadium odpowiadające przewidywanemu wynagrodzeniu arbitrów
b) Strona Pozwana wyznacza swojego arbitra
c) Obaj arbitrzy wspólnie uzgadniają osobę trzeciego arbitra i obradują zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem Stowarzyszenia, regulaminami oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, o ile nie są one przedmiotem postępowania arbitrażowego
d) Sąd Arbitrażowy orzeka zwykłą większością głosów

§46
Od kar dyscyplinarnych orzeczonych przez Sąd Arbitrażowy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.

Rozdział 9
Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 47
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 48
Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) darowizny, spadki i zapisy,
d) wpływy z działalności własnej,
e) wpływy ze zbiórek publicznych,
f) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
g) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 49
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Jeżeli Stowarzyszenie wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym jako posiadające status organizacji pożytku publicznego, zarządzając funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym wysokość środków wydatkowanych na promocję 1% podatku dochodowego od osób fizycznych tj. publiczne zachęcanie do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych bez względu na formę dotarcia do podatnika.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.
4. Zarząd zobowiązany jest, dla zachowania przejrzystości finansów Stowarzyszenia, do publikowania na stronie internetowej Stowarzyszenia jak również w inny sposób, jeżeli jest on wymagany przepisami prawa, sprawozdań merytorycznych i finansowych zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków – niezwłocznie po zatwierdzeniu tych sprawozdań.

§ 50
Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Art.51
Wysokość składek członkowskich ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

§ 52
Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 53
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku organizacji na rzecz jej członków’ lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

(Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia)
§ 54
Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

§ 55
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Członkowie Stowarzyszenia powinni być o takim Zebraniu powiadomieni co najmniej 30 dni wcześniej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 56
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.

otwórz umysł dla wiedzy

My, Rodzice

otwórz serce dla miłości

My, Rodzice