To organisations of our allies from abroad

Wersja polska

Warszawa, 6 czerwca 2018 r.
Szanowni Państwo,
chcieliśmy poinformować o powołaniu i rejestracji w Polsce nowej organizacji
My, Rodzice –Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA.
Wywodzimy się z Akademii Zaangażowanego Rodzica, projektu który prowadzi Kampania Przeciw Homofobii od kilku lat, przekazując wiedzę medyczną, psychologiczną a także wsparcie rodzicom i opiekunom dzieci LGBTQIA.
W Polsce powstaje coraz więcej organizacji pozarządowych, dzięki którym mówi się prawach mniejszości i grup wykluczonych, między innymi osób LGBTQIA.
Dołączamy do społeczności stowarzyszeń i fundacji równościowych, bo upominamy się o prawa naszych dzieci, wraz z nimi włączamy się w kampanie społeczne i inne aktywności, aby trudny proces inkluzji obejmował coraz szersze kręgi.
Jesteśmy przekonani, że największą siłą może być historia naszych rodzin, historia pokonywania własnych i społecznych barier.
Jesteśmy gotowi do rozmów, spotkań, wsparcia. Od wielu lat działamy jako nieformalna grupa i mamy na swoim koncie sporo osiągnięć.
Na stronie internetowej www.myrodzice.org w archiwum, znajdziecie informacje o naszej dotychczasowej działalności.
Nie jesteśmy pierwsi, odważniejsi byli przed nami, ale z pewnością postaramy się być aktywni w dziedzinie poszukiwania dróg do pełnego równouprawnienia.
Stowarzyszenie jest już po rejestracji w sądzie i mając formę prawną możemy być partnerem, także do wspólnych działań.
Mamy nadzieję, że będziemy ważnym punktem na równościowej mapie Polski.

English

To Whom It May Concern,
We would like to inform you about the establishment of a new organization in Poland called My, Rodzice –Association of mothers, fathers, and allies of LBTQIA people.
We originate from Akademia Zaangażowanego Rodzica (The Academy of Engaged Parents) a project which has been led by Campaign Against Homophobia in recent years and which provides medical and psychological knowledge as well as support to parents and guardians of LGBTQIA children.
There is an increasing number of non-governmental organizations in Poland which foster discussions about the rights of minorities and disenfranchised groups, including LGBTQIA people.
We join the community of pro-equality associations and foundations because we demand rights for our children, and with them we join social campaigns as well as other activities so that the difficult process of inclusion can extend its reach.
We are certain that that the stories of our families, the stories of overcoming social and personal barriers can be a significant force.
We are ready to talk, meet, and offer support. We have been active for many years as an informal group and we accomplished a lot.
You can find information about our activities to date on our website www.myrodzice.org
We are not the first, there have been more courageous people before us, but we will certainly do our best to actively seek pathways towards full equality.
The association is already registered and as a legal entity can be a partner in joint actions.
We hope to be an important spot on the equality map of Poland.

Čeština

Vážené dámy, vážení pánové,
s radostí vás informujeme o vzniku a registraci nové polské organizace My, rodiče – sdružení matek, otců a spojenců osob LGBTQIA (My, Rodzice –Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA).
Pocházíme z Akademie angažovaného rodiče (Akademia Zaangażowanego Rodzica), projektu, který už několik let vede Kampaň proti homofobii (Kampania Przeciw Homofobii). Tak KPH zajišťuje osvětu v oblasti medicíny, psychologie a také podporu pro rodiče a opatrovníky dětí LGBTQIA.
V Polsku vzniká stále více nevládních organizací, jejichž zásluhou se mluví o právech menšin a vyloučených skupin, včetně osob LGBTQIA.
Přidáváme se ke komunitě sdružení a nadací, jež se zabývají rovnoprávností, protože se chceme vyslovit za práva našich dětí. Společně se zapojujeme do sociálních kampaní a dalších aktivit, aby se v obtížném procesu inkluze nakonec našlo místo pro všechny.
Jsme přesvědčeni, že největší silou jsou zkušenosti našich rodin, příběhy překonávání vlastních i společenských bariér.
Jsme připraveni jednat, setkávat se a poskytovat podporu. Už dlouhá léta fungujeme jako neformální skupina a máme mnoho úspěchů.
V archivu na internetové stránce www.myrodzice.org naleznete informace o našem dosavadním působení.
Nejsme první, ti statečnější byli před námi, ale jistě se i my budeme snažit najít cesty k plné rovnoprávnosti.
Občanské sdružení už je zapsáno u soudu a jako právní subjekt se můžeme se stát partnerem ve společných činnostech.
Doufáme, že budeme důležitým bodem na mapě Polska. Polska, které je pro rovnoprávnost.

Deutsch

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Ihnen die Gründung und Registrierung einer neuen Organisation in Polen mitteilen.
My, Rodzice (dt. Wir, die Eltern)- Freiwillige Vereinigung von Müttern, Vätern der LGBTQIA-Personen und ihren Verbündeten.
Wir stammen aus dem Projekt „die Akademie der engagierten Eltern“, das seit ein paar Jahren von der Kampania Przeciw Homofobii (dt. die Kampagne gegen Homophobie) durchgeführt wird. Diese übermittelt sowohl das medizinische und psychologische Wissen, als auch unterstützt die Eltern und die BetreuerInnen der LGBTQIA-Kinder.
In Polen werden immer mehr Nichtregierungsorganisationen, dank deren es über die Rechte der Minderheiten und ausgeschlossenen Gruppen, unter anderen LGBTQIA-Personen gesprochen wird.
Wir schließen uns der Gemeinschaft der freiwilligen Gleichheitsvereinigungen und -stiftungen an, weil wir Rechte unserer Kinder fordern und uns gemeinsam mit denen in Öffentlichkeitskampagnen und andere Aktivitäten einbinden, damit der schwierige Inklusionsprozess immer weitere Kreise umfasst.
Wir sind davon überzeugt, dass die Geschichte unserer Familien, die Geschichte der Überwindung von eigenen und gesellschaftlichen Barrieren, unsere größte Stärke sein kann.
Wir erklären uns bereit zu Gesprächen, Treffen und Unterstützung. Seit vielen Jahren handeln wir als eine informelle Gruppe und können uns schon einiger Errungenschaften rühmen.
Im Archiv auf der Internetseite www.myrodzice.org können Sie weitere Informationen über unsere bisherigen Tätigkeiten finden.
Wir sind nicht die Ersten, es gibt die Mutigen, die schon vor uns aktiv waren, aber wir geben uns auf jeden Fall Mühe, auf der Suche nach Wegen zu der völligen Gleichberechtigung engagiert zu sein.
Die Vereinigung ist schon beim Gericht eingetragen und dank der Rechtsform können wir jetzt auch eine offizielle Zusammenarbeit herstellen.
Wir hoffen, dass wir eine der relevanten Gleichheitsinitiativen in Polen sein werden.

Français

Mesdames et Messieurs,
nous voulions déclarer la création et l’enregistrement d’une nouvelle organisation en Pologne :
My, Rodzice – une association des mères, pères et des alliés des personnes LGBTQIA.
Nous venons de l’Académie d’un parent engagé (Akademia Zaangażowanego Rodzica), le projet qui est dirigé par « Campagne contre l’homophobie »  depuis quelques années, en transmettant le savoir médicale, psychologique, mais aussi le soutien aux parents et tuteurs des enfants LGBTQIA.
En Pologne on assiste de plus en plus à la naissance d’ organisations non gouvernementales , grâce auxquelles on parle plus des droits des minorités et groupes exclus, entre autres, des personnes LGBTQIA.
Nous rejoignons à la communauté des associations et fondations relatives à l’égalité, parce que nous prônons des droits de nos enfants, nous nous engageons aux campagnes publiques et aux autres activités avec eux, pour que le processus d’inclusion difficile couvre des cercles de plus en plus répandus.
Nous sommes convaincus que l’histoire de nos familles, l’histoire de surmonter les propres obstacles et les obstacles sociaux peut être la plus grande force.
Nous sommes prêts à discuter, rencontrer, soutenir. Depuis de nombreuses années, nous agissons en tant que groupe informel et nous avons accompli beaucoup de choses.
Sur le site web www.myrodzice.org , aux archives, vous trouverez des informations en ce qui concerne notre travail réalisé à ce jour.
Nous ne sommes pas les premiers, ceux plus courageux nous ont précédés, mais certainement nous essayerons être actifs dans le domaine de la recherche de voies vers l’égalité complète.
L’Association a déjà été enregistrée au tribunal, alors en ayant la forme juridique nous pouvons être un partenaire, également aux activités communes.
Nous espérons que nous serons un point important sur la carte d’égalité de Pologne.

Stowarzyszenie MY, RODZICE w Zwierciadle

Ewa Miastkowska i Marek Błaszczyk udzielili wywiadu miesięcznikowi Zwierciadło.

Można go przeczytać w lipcowym numerze czasopisma (już w kioskach).

Głównym tematem wywiadu jest „życie po coming out’cie”, czyli rozmowa o tym, co skłoniło Ewę i Marka do działalności publicznej na rzecz osób LGBTQIA i ich rodzin.

Zdjęcie: Albert Zawada

Popieramy KPH

My, Rodzice – Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA zdecydowanie popiera stanowisko Kampanii Przeciw Homofobii, wyrażone w liście otwartym z 11 czerwca 2018 r., w sprawie programu w TVP Info, w którym prowadzący Magdalena Ogórek i Jacek Łęski nie reagowali na nienawistne treści pod adresem społeczności LGBTQIA.
Jako rodzice osób LGBTQIA jesteśmy bardzo dotknięci i rozczarowani nieprofesjonalną postawą państwowej telewizji wobec polskich obywatelek i obywateli.

Udział rodziców w Paradzie Równości

W  sobotę 9 czerwca przez Warszawę  przeszła  18 Parada Równości . Szli „weterani  i nowicjusze” . Upał był niełaskawy dla wszystkich. Trasa prowadziła szerokimi ulicami wśród siedzib korporacji i urzędów, mało kto nas widział, choć było nas kilkadziesiąt tysięcy. Spaleni słońcem warszawiacy, bez dostępu do świeżego powietrza mieli prawo wyjechać lub pozostać za zasuniętymi roletami i poprzestać na wsparciu duchem wielkiej społeczności LGBTQIA, która niezwykle kolorowa przeszła przez miasto.  Po raz kolejny byliśmy jako rodzice, jako najbliżsi sojusznicy. Nieistotne jest czy byliśmy jednakowo ubrani, jak wysoko sięgał nasz transparent, czy szliśmy równo, czy rozpierzchliśmy się wbrew ustaleniom. Byliśmy. Z własnymi hasłami, które mówią o tym, że jeśli chcesz, to rodzina jest zawsze.

Wśród paradujących szła młoda dziewczyna z kawałkiem tektury, na którym własnoręcznie napisała MAMO, KOCHAM Cię! Nie wiem, czy jej mama była z nami, jeśli nie, to może będzie w przyszłym roku.

Takiego wyznania nie zostawia się bez odpowiedzi.

W  sobotę 9 czerwca przez Warszawę  przeszła  18 Parada Równości . Szli „weterani  i nowicjusze” . Upał był niełaskawy dla wszystkich. Trasa prowadziła szerokimi ulicami wśród siedzib korporacji i urzędów, mało kto nas widział, choć było nas kilkadziesiąt tysięcy. Spaleni słońcem warszawiacy, bez dostępu do świeżego powietrza mieli prawo wyjechać lub pozostać za zasuniętymi roletami i poprzestać na wsparciu duchem wielkiej społeczności LGBTQIA, która niezwykle kolorowa przeszła przez miasto.  Po raz kolejny byliśmy jako rodzice, jako najbliżsi sojusznicy. Nieistotne jest czy byliśmy jednakowo ubrani, jak wysoko sięgał nasz transparent, czy szliśmy równo, czy rozpierzchliśmy się wbrew ustaleniom. Byliśmy. Z własnymi hasłami, które mówią o tym, że jeśli chcesz, to rodzina jest zawsze.

Wśród paradujących szła młoda dziewczyna z kawałkiem tektury, na którym własnoręcznie napisała MAMO, KOCHAM Cię! Nie wiem, czy jej mama była z nami, jeśli nie, to może będzie w przyszłym roku.

Takiego wyznania nie zostawia się bez odpowiedzi.

IV Trójmiejski Marsz Równości

Ponad 5,5 tysiąca uczestników przeszło spod Teatru Szekspirowskiego, Podwalem Przedmiejskim, Wałami Jagiellońskimi aż do klubu 100stocznia przy ul. Popiełuszki.
IV Trójmiejski Marsz Równości jest częścią szerszego wydarzenia, które odbywało się od 12 maja. W ramach Trójmiejskich Dni Równości liczne organizacje przygotowały m.in. projekcje filmów, spektakle teatralne czy wykłady poświęcone środowisku LGBT.