RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2018r.